REGULAMIN SKLEPU

Właścicielem sklepu internetowego www.esklep.tormix.idsl.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Tormix" Henryk Kowalonek, ul. Grudziądzka 65, 87-100 Toruń, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 556/06. Właściciel sklepu internetowego jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 879-009-45-82, Regon 870549838.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć i bezpośrednio poprzez sklep stacjonarny.

2. Zamówienia można składać przez 24 godziny we wszystkie dni w roku drogą internetową a także mailową oraz telefonicznie w godzinach otwarcia sklepów stacjonarnych.

3. Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich.

4. Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi naliczony podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (np.rabaty, promocje, przeceny). Zmiana cen nie dotyczy już złożonych i przyjętych do realizacji zamówień.

7. Podane ceny obowiązują tylko w sklepie internetowym.

8. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty do na rachunek bankowy wskazany w podsumowaniu zamówienia, gdy wybrano opcję płatność przelewem.

10. W celu wysłania zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wysłanie zamówienia.

11. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

12. Zdjęcia produktów w sklepie internetowym są tylko zdjęciami poglądowymi. Wygląd zakupionych towarów może w rzeczywistości się różnić.

DOSTAWA

1. Przesyłka wysyłana jest pod wskazany adres w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia wysłanie towaru lub je opóżni.

2. Przesyłka wysyłana jest przy wyborze płatność przelewem zwykle w ciągu 1 - 5 dni  po dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Termin doręczenia przesyłki to zwykle 2 - 5 dni roboczych.

3. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Przesyłki realizowane są przez Pocztę Polską. Cennik:

 a. list polecony priorytetowy do 1 kg - 9 zł

b. Paczka pocztowa do 1 kg - 13 zł

c. Paczka pocztowa do 2 kg - 15 zł

d. Paczka pocztowa 2 do 5 kg - 18 zł

e. Paczka pocztowa od 5 do 10 kg - 24 zł

6. Paczka+ od 10 do 20 kg - 30, 50 zł

4. Klient może odebrać towar osobiście zgłaszając się pod wskazany adres sklepu: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Tormix" Henryk Kowalonek, ul. Grudziądzka 65, Toruń.

5. Na żądanie Klienta przesyłka zostanie ubezpieczona za dodatkową opłatą.

6. W wyjątkowych sytuacjach sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wysłania przesyłki do 6 -21 dni o czym powiadomi niezwłocznie Klienta telefonicznie lub mailowo.

PŁATNOŚCI

1. Zapłata za zamówiony towar może nastąpić :

 a. gotówką - w przypadku odbioru osobistego.

 b. przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w podsumowaniu zamówienia.

2. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101, poz.926 z póżn.zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnosci za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów,będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.Nr 43,poz.296 z póżn.zm.).

4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta drogą elektroniczną.

5. Logo sklepu oraz zdjęcia produktów są własnością właściciela niniszego sklepu internetowego i bez jego zgody nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane, kopiowane, przerabiane itp.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Tormix" Henryk Kowalonek, ul. Grudziądzka 65, 87-100 Toruń.

2. Termin 14 - dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Zakupiony towar przez klienta - konsumenta należy zwrócić w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na poniższy adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Tormix" Henryk Kowalonek, ul. Grudziądzka 65, 87-100 Toruń.

3. Zwracany przez klienta - konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniajacy brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient.

5. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar oraz kosztów wysyłki (najniższej możliwej dostawy) realizowany jest w ciągu 14 dni przelewem bankowym lub przekazem pocztowym od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Tormix"

Henryk Kowalonek

ul.Grudziądzka 65, 87 - 100 Toruń

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży rzeczy:.......... ... zawartej dnia .................... 

Proszę o zwrot pieniędzy na numer rachunku bankowego : ...................

.................................

Podpis konsumenta

POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Tormix" Henryk Kowalonek, ul. Grudziądzka 65, 87-100 Toruń, tel: 56 655 95 22

2. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży asortymentu sklepu Tormix zawieranych przez niniejszy sklep internetowy. W szczególności są to: rejestracja i prowadzenie konta klienta, kontakt elektroniczny, składanie i realizacja zamówienia, wysatwienie rachunku, wysyłka towaru.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.

4. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Nadmieniamy jednak, że Tormix jest związany umową  z Orange Polska, która świadczy na naszą rzecz usługi hostingowe w tym przechowywanie danych na swych serwerach.

5. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania celu, lub do momentu odwołania zgody,maksymalnie przez 20 lat.

6. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się pod numerem telefonu 56 655 95 22.